در این بخش اطلاعات مربوط به اسب های کورسی قرار می گیرد