مزرعه پرورش اسب سعید سواری

ایرانیان از همان آغاز تمدن و فرهنگ خود ارزش این زیبای هوشمند و این دلیر سودمند را یافتند و آنرا از آفریدگان نیک دانسته

به پرورش آن کوشیدند. جذاب بودن اسب بسیاری را برآن می دارد تا  به نگهداری و پرورش اسب بپردازند. “زکریا” اولین اسبی

بود که در سال ۱۳۸۵ سرآغاز به حقیقت پیوستن تأسیس مزرعه پرورش اسب شد. آن نازنین نجیب، ابتدا در باشگاه شخصی

کوچک به مساحت ۵۰۰ مترمربع نگهداری و پانسیون می شد. یمن و برکت زکریا و علاقه وافر مالک آن مستوجب بنیانگذاری

باشگاه وسیعی در سال ۱۳۹۳ گردید. به منظور نکوداشت سرزمینی که خاستگاه تفکر و راه اندازی این مجموعه شد، مزرعه

پرورش اسب  “سعید سواری” نام نهاده و شروع به فعالیت حرفه ای نمود.

 

مزرعه پرورش اسب سعید سواری با برند bashgahzohalsavary درمنطقه …… نیر واقع در اهواز حمیدیه جلیزی مجتمع دامداری

اسطبل سعید سواری در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار بنیان نهاده شد. آقای سعید سواری موسس و بنیانگذار این مزرعه، با

هدف تبدیل شدن به برند جهانی در فرصت کوتاهی موفق شد تا در سال ۱۳۹۶ تولیدات وتعداد اسبهای خودرا به ۸۰  رأس برساند.

آدرس اینستا گرام:  https://www.instagram.com/said_savare